Медицински съчинения

Медицински съчинения

Една от най-прагматичните употреби на четенето през древността без съмнение се отнася до предаването и усвояването медицинското знание. Достигналите до нас ръкописи показват, че сред южните славяни не се превеждат теоретичните трактати върху антична и средновековна медицина, широко разпространявани във Византия. През първите векове от създаването на българската държава се преписват енциклопедични съчинения, в които сведенията за макрокосмоса – за света и за природата, са съчетани с информация за микрокосмоса – за устройството и физиологията на човешкото тяло. Сред тях са Диалозите на Псевдо-Кесарий, За природата на човека на Немезий, еп. Емески, Шестоднев на Йоан Екзарх, Физиолог, Християнската топография на Козма Индикоплевс (вж. също Космографските съчинения в южнославянската книжнина; Географско-етнографските четива в южнославянската книжнина).

Късното средновековие предпочита текстове на приложната медицина – рецепти, диетологични календари, терапевтични предписания, молитви против болести. Запазените преводи на творби след ХIV-то столетие се отнасят предимно до Галеновата теория за хуморите (течностите) и техния баланс в човешкото тяло – такива са Тълкуванията на Гален върху учението на Хипократ; Разсъжденията на Гален за годишния кръг, режимите за хранене според месеците и др. (СБЛ 1992). От XV в. са запазени и медицински антологии като Хилендарския медицински кодекс и медицинската колекция в Ходошкия сборник (ркп. № IXF10 от Народния музей в Прага), век по-рано е датирана Ятрософията (Медицинско изкуство за всякакъв случай). Сборниците с медицински рецепти – лековниците – са феномен на късните XVIII и XIX в. Така в славянските ръкописи може да се проследи промяната във възприемането на медицинските знания през Средновековието – от енциклопедичните четива с натурфилософски разсъждения към антологичните наръчници за профилактика, диагностициране и лечение на болести. Паралелно с тези трансформации в читателските нагласи, се поддържа непрекъсната вярата в лечебната сила на молитвите и амулетите.

Диетологичните съчинения (вж. Диетолози) възникват през Античността като опит за синтез на хуморалната теория, създадена от Алкмеон от Кротон, а по-късно доразвита от Хипократ и от Гален. В България и в останалия славянски свят проникват чрез преводи от византийската литература. Eдин приложен вариант на тази диететика е диетологичният календар, в който се съдържат указания за консумация или въздържане от определени храни и напитки през месеците от годината, както и за съблюдаване на конкретни хигиенни практики (кръвопускане, къпане, очистителни процедури и проч.). Диетологичният календар е част от сложната амалгама на антологичния тип сборници, в които библейският и църковният пласт се пресичат с този на всекидневния, битов прагматизъм. Неговата рецептивна траектория започва от владетелските кодекси, преминава през богатите ктиторски скриптории и ръкописи, за да завърши своя развой в непретенциозните сборничета със смесено съдържание на редовия свещеник и мирянин (Кузидова-Караджинова 2020: 139–153).

Ако диетологичният календар отразява идеите на средновековния човек за профилактика и здравословен живот, то лековниците са „инструментът“, с който болното човешко тяло се изцерява (вж. Лековници и рецепти). Тези анонимни наръчници с указания за лечение на различни болести съдържат рецепти за изготвяне на мехлеми, отвари, настойки и компреси, които са съставени предимно от природни средства (Милтенова, Кирилова 1994; Спространов 1906). Циркулиращите сред южните славяни сборници с медицински предписания са с византийски произход, по-късно обогатявани с текстове от гръцките и отоманските лекарски наръчници, както и със сведения от старопечатните книги – руски и западни. Запазените преписи са преобладаващо от XVIII и XIX век, но рецептите в някои от тях показват съвпадения с по-ранни средновековни ръкописи (вж. Сборници със здравно съдържание ХVІІІв.). „Народният“ им език често е причина за неправилното приписване на влияние на народната медицина в лечебните указания на тези сборници. В действителност фармакопейните справочници на Средновековието и Възраждането почиват на писмени източници и поддържат вековната памет и знания на гръко-римската антична медицина, усвоена и развита от Византия (Ангушева, Димитрова 2020: 126–138).

Лековниците съдържат инструкции за лечение на дизурия, зъбобол, краста, въшки, хемороиди и т.н., за третиране на рани от ухапване, изгаряния, гангрени. В същото време в тях могат да се открият и козметични съвети за разкрасяване, напътствия за леко раждане или лечение на безплодие, предписания против пиянство. Тази всеобхватност на проблемните ситуации в човешкия бит и здраве ги превръщат в конкурентно четиво на требниците, в които молитвите за болести и бедствия допълват християнската представа за изцеление на страдащия. Сред най-известните примери в този жанр е Ятрософията или Медицинско изкуство за всякакъв случай, запазена в единствен сръбски препис от XIV в. (ркп. № 462 от Хилендарския манастир на Атон). Сбирката съдържа 13 рецепти с мехлеми и отвари за лечение на различни болести, сред които краста, дизурия, хемороиди, гниене на червата, настинка и др.

В периода от и след XV век в южнославянската книжнина са засвидетелствани няколко автентични медицински антологии. Ходошкият сборник (ркп. № IXF10 НМ–Прага) съдържа преводи на откъси от византийски текстове за ембриогенезата, за бременността и раждането, за устройството на човешкото тяло от четирите елемента и четирите течности, за съответствието между тях, за сезоните и възрастите на човека, за болести, лекуване и прогностика при боледуването в зависимост от дните на седмицата, месеца и др. (Jagić 1878). Освен теорията за хуморите в човешкото тяло, в кодекса са преписани и рецепти, за които е изказано предположение, че възхождат към съчинението Practica brevis на Йоан Платерий, лекар от Салернската школа (XII в.). След медицинската част в сборника са добавени астрологични предсказания по месеците на годината. Подобно съчетание на астрологични, прогностични и медицински текстове е типично за естественонаучните антологии на европейското Средновековие.

Най-представителната средновековна медицинска антология, достигнала до нас от южнославянския книжовен репертоар, е Хилендарският медицински кодекс (ркп. № 517 от Хилендарския манастир) от края на ХV – началото на XVI в. (ХМК 1989). Ръкописът, сръбски по произход, съдържа текстове, предназначени както за медицинско ограмотяване, така и за болнична практика. По-важните сред тях са съчинения върху пулсовата диагностика, флеботомията, уроскопията, треските и др., които се базират на Хипократово-Галеновата традиция. Имената на Гален и Хипократ са най-често споменавани сред инструкциите, следвани от авторитети като Диоскурид, Аристотел, Исак Израели, Авицена и др. Антологията включва и най-изтъкнатите средновековни трактати за гинекологията и за отровите. Важна част от съдържанието е азбучно структуриран списък с над 150 лечебни средства, който дава представа за фармакологичната номенклатура от това време.

Издания
 • Jagić 1878: Jagić, В. Opisi i izvodi iz nekoliko južnoslovinskih rukopisa. Sredovječni liekovi, gatanja i vračanja. – Starine, X,1878, 81–126.
 • Спространов 1906: Спространов, Е. Народни лековници. – В: Сборник за народни умотворения и книжнина, Т. 22–23, дял III. София, 1906, 13–90.
 • Кристанов, Дуйчев 1954: Кристанов, Ц., И. Дуйчев. Естествознанието в средновековна България. Сборник с исторически извори. С., 1954.
 • Боголюбов, Симонов 1988: Боголюбов, А., Р. Симонов (Съст.). Естественно-научные представления Древней Руси. Москва, 1988.
 • ХМК 1989: Хиландарски медицински кодекс № 517. Превод. Приредио и уводну студију написао Реља В. Катић; транскрипција српскословенског текста и превод Љубомир Котарчић и Младен Миливојевић. Београд, 1989.
 • СБЛ 1992: Стара българска литература. Т. 5. Естествознание. Съст. и ред. А. Милтенова. С., 1992, 167–244; 270–287; 437–455; 469–476.
 • Милтенова, Кирилова 1994: Милтенова, А., А. Кирилова. Средновековни лековници и амулети. С., 1994.

Изследвания

 • Ангушева, Димитрова 2020: Ангушева, А., М. Димитрова. Текстове за женското здраве в късната южнославянска традиция. – В: Кирило-Методиевски четения 2019. С., 2020, 126–138.
 • Апостолов, Ботев 1982: Апостолов, М., В. Ботев. Ръкописи с медицинско съдържание от Атон. Хилендарски медицински сборник № 517. – Palaeobulgarica, 6, 1982, 1, 59–86.
 • Георгиев 2011: Георгиев, М. Старобългарската медицина. С., 2011.
 • Катић 1958: Катић, Р. Медицина код срба у средњем веку. Београд, 1958.
 • Катић 1990: Катић, Р. Српска средњовековна медицина. Горњи Милановац, 1990.
 • Кузидова-Караджинова 2020: Кузидова-Караджинова, И. Диетологичните текстове в средновековната славянска книжнина. Предварителни бележки. – Кирило-Методиевски четения 2019. С., 2020, 139–153.
 • Милтенова, Кирилова 1994: Милтенова, А., А. Кирилова. Средновековни лековници и амулети. С., 1994.
 • Милтенова, Ангушева 2008: А. Милтенова, А. Ангушева. Медицински съчинения. – В: Милтенова (съст.). История на българската средновековна литература. С., 2008, 222–226.
 • Спространов 1906: Спространов, Е. Народни лековници. – В: Сборник за народни умотворения и книжнина, Т. 22–23, дял III. София, 1906, 13–90.
 • ХМК 1989: Хиландарски медицински кодекс № 517. Превод. Приредио и уводну студију написао Реља В. Катић; транскрипција српскословенског текста и превод Љубомир Котарчић и Младен Миливојевић. Београд, 1989.
 • Angusheva 2012: Angusheva, A. Ancient Medical Knowledge among the Balkan Slavs during the Middle Ages and the Early Modern Period: Chronology, Technologies, Terminologies and Agents. – Stanford Slavic Studies 39, 2012, 271–287.
 • Jagić 1878: Jagić, В. Opisi i izvodi iz nekoliko južnoslovinskih rukopisa. Sredovječni liekovi, gatanja i vračanja. – Starine, X,1878, 81–126.

Допълнителна информация за средновековна българска медицина вж. и в електронния тезаурус Scripta Bulgarica:

http://scripta-bulgarica.eu/bg/terms/srednovekovna-medicina

http://scripta-bulgarica.eu/bg/terms/lekarstvenik

http://scripta-bulgarica.eu/bg/articles/cyarovete-na-sv-kozma

http://scripta-bulgarica.eu/bg/terms/dietetikon

http://scripta-bulgarica.eu/bg/terms/amulet

Св. врачи Козма и Дамян. Гравюра от 1849, художник Анастас Карастоянов

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.
С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

КОНТАКТИ

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА
Българска академия на науките

бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17
София 1113
България

Тел.: 02 971 70 56
Факс: 02 971 70 56
Имейл: director@ilit.bas.bg