Гадателни книги

Гадателни книги

Гадателните книги през Средновековието са едно от проявленията на интереса на средновековния човек към природата и нейните закономерности, към ритмите на вселената и техните проекции върху всекидневния живот с поглед, който съчетава в себе си утилитарното и магичното. В сборниците те тесто се групират с медицински и астрологически съчинения, обединени от вярата във връзката между устройството на света и природните цикли и физиологията на човешкото тяло (вж. Медицински съчинения, Сборници със смесено съдържание).

Употребата на гадателните книги се основава на интерпретацията на природни и психосоматични явления с цел прогнозиране на обществени събития, състояния на околната среда, климат, стопанска дейност, реколта, бит и индивидуална съдба на човека, развой и изход на болести и т.н. Тяхната структура е двусъставна – задължителните компоненти са условието, т.е. признакът, по който се извършва предвиждането на резултата, и прогнозата.

Славянската книжовна практика следва византийската традиция за съчетаване на прогностика с тълкувания на планетарното влияние върху поведението и активността на човека. Повечето гадателни съчинения преминават сред южните славяни от Византия, но на старобългарски език има засвидетелстван ограничен набор от тях. Най-рано – около XII в. – се появяват Гръмник, Коледник и Предсказания за съдбата на болния според дните на седмицата и според месеца. През ХІІІ–ХІV в. се превеждат Рожденик, Трепетник, Лунник, а вероятно през ХV в. е преведен Съновникът (Ангушева-Тиханова 2008: 219).

Един от най-рано засвидетелстваните в южнославянските литератури прогностичен текст е Предсказанието за добри и лоши дни. От XII-то столетие датира първото запазено свидетелство – към календара на Асеманиевото изборно евангелие (глаголически кодекс от втората половина на Х или нач. на ХІ век) са добавени указания за злите дни под формата на кирилски приписки, оформени като табелки или свитъци в маргиналните полета (Тодоров 1993: 179–197, Сперанский 1932: 42–53). В България първоначално е преведено предсказанието за зли дни към всеки месец, а по-късно прониква и версия, в която са включени добрите дни. Съществуват преписи с посочване само на добрите дни към месеците. Предсказанието за добрите и лошите дни по месеци е широко разпространено, но съдържанието му е силно вариативно. Липсата на устойчивост, която се обяснява с изключително краткия обем на гаданието, е характерна и за византийската книжовна традиция.

Сред най-популярните гадателни книги в славянските ръкописи е Гръмникът. Както подсказва наименованието, предсказанията в него се извършват според падането на гръм – каква е посока му, позиция на небесните тела (напр. фазите на луната), съотнасят се времето, в което е паднал гърмът, към месец, ден или зодиакален знак и прочие. Нерядко гадаенето по гръм се извършва по няколко признака едновременно, напр. комбинация от лунни фази и земетръс; от фази на луната и годишни месеци; от зодия и месец и т.н. Първоначално сред българите е проникнал Гръмник по месеци и Гръмник, приписван на император Ираклий, в който предвещанието се извършва според гърма, който пада във времето на определен зодиакален знак. По-късно се превеждат и Гръмник според лунните фази и според четирите посоки на света. Гръмникът е сред изброените „богоотмени“ книги в Киприяновия индекс на забранените книги (ХІV в.), в т.нар. втора част на списъка, за която се смята, че е с оригинален български произход (Ангушева-Тиханова 1996: 47–66).

В списъка на отречените книги се появява още един текст, който се радва на голям читателски и преписвачески интерес – Коледникът (вж. Коледник). В него вещанието се определя според деня от седмицата, в който се пада Рождество Христово. Този белег е реплика на старинен модел за предсказване на предстоящ период според неговия начален момент. Преди да се християнизира прогностичния принцип, вещанието се е извършвало според деня, в който се пада 1-ви януари. Преосмислена като ден за раждане на Бога, по-архаичната версията с 1-ви януари продължава да се разпространява във Византия и в латинския свят, но при славяните се преписва по-слабо и прониква по-късно, едва след превеждането на гаданието според деня на Рождество Христово. През ХІІ в. в България е преведен Коледникът, в които доминират гадания от битово и стопанско естество, а един или два века по-късно сред българите прониква обогатена версия, в която са добавени прогнози с обществено-политически характер (Ангушева-Тиханова 1996: 73–76). 

Освен на природни явления, гадания се извършват и на основата на соматични реакции. Пример за така структурирана прогностична книга е Трепетникът признакът, според който се предсказва, е потрепване на част от човешкото тяло. Прогнозите се отнасят както до здравословно и материално състояние, така и до общи формулировки като добро, зло, успех или беда или душевно разположение – радост, скръб, печал. Лявата и дясната трепваща част на тялото не са обвързани с тълкуване на лявото като носител на зло или дясното – на добро вещание. (Ангушева-Тиханова 1996: 78–80).

Гадаенето по Псалтир е едно от проявленията на библиомантията (вж. Гадание на пророк Самуил). Предсказанието се извършва като се изложи проблем или се зададе въпрос, а отговорът се получава чрез отваряне на произволна страница от Псалтира и прочитане и тълкуване на отделен псалм. Псалмомантията няма античен произход, но използва древен принцип на предвещаване – съществували са идентични методи за гадаене по Омировите „Илиада“ и „Одисея“ или Вергилиевата „Енеида“. Това е практика, разчитаща на случайността, а не на фиксирана причинно-следствена връзка при разчитане на резултата (Ангушева-Тиханова 1996: 36).

Отношението към гадателните книги през Средновековието е противоречиво. От една страна някои от тях са включени като богоотметни в индексите на забранените книги, тъй като предлагат други принципи и знаци, едновременно с Божиите, според които може да се организира света. От друга страна, те се преписват от свещеници и монаси не само в сборници, в които основният контекст е този на апокрифите (вж. Апокрифи). Прогностичните съчинения попадат и в обкръжението на богослужебни и библейски текстове, с които ги свързва общата зависимост от календара. Подобно на медицинските текстове (вж. Медицински съчинения), гадателните книги преминават в старобългарската книжнина в подчертано приложен формат – те звучат като преки указания, изчистени от ерудитския астрологичен и астрономичен фундамент, който Византия унаследява от Античността. По този начин те допълват комплексното – богословско и светско – знание за духовните и битови потреби на човека.

Издания

 • Ангушева-Тиханова 1996: Ангушева-Тиханова, А. Гадателните книги в старобългарската литература. С., 1996.
 • Ангушева-Тиханова 2008: Ангушева-Тиханова, А. Гадателни книги. – В: История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. С., 2008, 218–220.
 • Андреева 1930–1932: Андреева, М. Политический и общественный элемент византийско-славянских гадательных книг. – Byzantinoslavica 2, 1930, № 1, 47–73; 2, 1930, № 2, 395–415; 3, 1931, № 2, 430–461; 5, 1932, № 1, 65–84.
 • Архангельский 1899: Архангельский, А. К истории южнославянской и древнерусской апокрифической литературы. Два любопытных сборника Софийской народной библиотеки в Болгарии. – Известия ОРЯС, 1, 1899,137-142.
 • Белова, Турилов 1995: Белова О., А. Турилов. Гадательные книги. – Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995, Т. 1, 486-491.
 • Бояджиев 1998: Бояджиев, А. Добрият, лошият и средният час. – В: Безсмъртната вселена. Сборник, посветен на 90-годишнината на Клод Леви-Строс. С., 1998, 62–64.
 • Дуйчев, Кристанов 1954: Дуйчев, И., Цв. Кристанов. Естествознанието в средновековна България. С., 1954.
 • Кононов 1905: Кононов, Н. Из области астрологии. Обзор статей: Планетника. Звездочтеца, Колядника, Громника, Лунника, Трепетника, Тайная тайных, Лечебника и пр. рукоп. ХVIII в. А.Г. Первухина. 1905, М., 40 с.
 • Милтенова, Тъпкова-Заимова 1984: Милтенова, А., В. Тъпкова-Заимова. „Пророчествата“ във византийската и в старобългарската книжнина. – Palaeobulgarica, VIII, 1984, № 3, 23–32.
 • Милтенова 2003: Милтенова, А. Гадателни книги. – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. С., 2003, 112–114.
 • Перетц 1901: Перетц, В. Материалы к истории апокрифа и легенды. Вып. 1. К истории Громника.; 1901, Вып. 2. К истории [Громника] и Лунника. Известия ОРЯС, 1901, Т. VІ, кн. 3. Електронно издание и Т. VІ, кн. 4, 103-131. Електронно издание .
 • Петканова 1981: Стара българска литература. Т. 1. Апокрифи. Съст. и ред. Д. Петканова. С., 1981, 317–328.
 • Петканова 1985: Петканова Д. Гадателните книги и фолклорът. – Старобългарска литература, 18, 1985, 47–57.
 • Сперанский 1899–1900: Сперанский, М. Из истории отреченной литературы. 1. Гадания по псалтыри родственных ей памятников и материал для их объяснения. – Памятники древней письменности и искусства. 1899, № 129; 2. Трепетники. – Памятники древней письменности и искусства, № 131, 1899; 3. Лопаточник. – Памятники древней письменности и искусства, № 137, 1900;
 • Сперанский 1932: Сперанский, М. „Злые дни“ в приписках Ассеманова евангелия. – Македонски преглед, 8, 1932, 42–53.
 • Ткаченко 2005: Ткаченко, А. Гадание. – Православная энциклопедия. Т. 10, 2005, 254–259.
 • Тодоров 1993: Тодоров, А. Гадателните приписки на Бичковския псалтир. – В: Хиляда и осемдесет години от смъртта на св. Наум Охридски. С., 1993, 179–197.
 • Харисиjадис 1979: Харисиjадис, М. Астрономски, астролошки и други подаци и њихове илустрациjе у Студеничком зборнику Универзитетске библиотеке у Болоњи. – Зборник историjе књижевности, 10, 1979, 283–296.
 • Angusheva-Tihanov 2005: Angusheva-Tihanov, A. Southern Slavic Predictions about the Future of a Person according to the Time of Birth: Types and Transformations. – In: Нѣсть оученик над оучителем своим. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. С., 2005, 201–211.
 • Birkfellner 1985: Birkfellner, G. Slavische Bibliomantie. (Zur abergläubisch-prognostischen Literatur bei den Slaven) - In: Litterae slavicae medii aevi. Festschrift für F. V. Mareš zum 60. Geburtstag. München, 1985, 31–51.
 • Jagić 1878: Jagić, V. Opisi i izvodi iz nekoliko južnoslavenskih rukopisa. XVI. Sredovječni liekovi, gatanja i vračanja. – Starine, 10, 1878, 115–126.
 • Kačanovskij 1881: Kačanovskij, V. Apokrifne molitve, gatanja i priče. – Starine, 13, 1881, 150–163.
 • Mathiesen 1995: Mathiesen, R. Magic in Slavia Orthodoxa: The Written Tradition. – In: Byzantine Magic. Ed. by H. Maguire. Washington, 1995, 155–177.

Допълнителна информация за видовете гадателни книги в южнославянското Средновековие вж. в електронния тезаурус Scripta Bulgarica:

Гръмник, Сборник от ХVІІІ в., ЦСВП № 17, л. 2а

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.
С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

КОНТАКТИ

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА
Българска академия на науките

бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17
София 1113
България

Тел.: 02 971 70 56
Факс: 02 971 70 56
Имейл: director@ilit.bas.bg