Ловчански сборник (БРАН, Яцимир. 44), л. 52.

Ловчански сборник

Т. нар. „Ловчански сборник“ ‒ Санкт Петербург, Библиотека на Руската Академия на науките, Яцимир. 44 (13.3.17), е сборник с разнообразно съдържание и нравоучителен характер, дълго време смятан за част от личната колекция книги на цар Иван Александър (1331‒1371) (вж. Книгите на цар Иван Александър). Основанията за това са две – първо, запазената в него приписка, споменаваща името на този български владетел, и второ, текстологическата близост с писания по негова поръка Поп-Филипов сборник от 1345 г. Като допълнителен аргумент в тази насока е посочван фактът, че блокът от текстове, който двата ръкописа споделят, се състои от четива, особено подходящи и често използвани при подготовката на царските потомци за техните бъдещи управленчески функции (вж. Владетелски флорилегии ХІV-ХV в.). В последните години пряката връзка с българския цар е поставена под въпрос.

Запазената в сборника приписка в действителност го свързва по-скоро с времето, отколкото с личността на цар Иван Александър. Тя е изписана с по-късен скоропис от вътрешната страна на задната корицата и гласи: „Тази книга се написа от ръката на многогрешния монах Пахомий в богоспасяемия град Ловеч при архиепископа господин Симеон, при благочестивия деспот Александър и при неговия син Михаил Асен. И беше пренесена тук през 1392 г. и я поднови Павел, докато беше романски епископ в манастира Нямц през 1635 г., 1 декември, при архиепископа господин Пахомий“ / Сиꙗ книга напиⷭ ⷶ жеⷭ рѫкоⷾ мноⷢгⷪрѣⷲнѣⷢ монаⷯ ⷶ пахомїа въ б҃гоⷨспаⷭемаго ловчѣ града. при архїепⷭкпѣ кѵⷬ семеѡⷩ. при блго҃чⷭтивѣⷨ деⷭпотѣ алеⷩда(!) ї при снѣ҃ его михаиⷧ асѣⷩ и приведеⷩ ⷶ быⷭ зде въ лто ҂ѕ҃ц҃ (1392). и понови павеⷧ быⷡ епⷭкп романскїи въ монастиⷬ Немеⷰкїи в лто҃ ҂з҃р҃м҃г҃ (1635). деⷦ а при аⷬхиепиⷭкопи киⷬ пахоⷨ. (Дуйчев 1944: 68‒69; Бележки 1: 56, 111‒112, 170, № 77; Куев 1979: 185; Сергеев 2017: 135).

На основата на сведенията от тази приписка и на палеографските и кодикологическите особености на ръкописа различни изследователи датират сборника по различен начин. Константин Радченко, един от първите, работили с него, отбелязва, че по правопис той силно напомня молдовските кодекси от XVI в. и тълкува думата понови от приписката в смисъл, че епископ Павел от Нямц е преписал някои или всички текстове от сборник, подобен на Поп-Филиповия или принадлежащ на Иван Александър (Радченко 1898: 21). След него Александър Яцимирски отнася ръкописа към средата на XIV в., между 1337 и 1355 г., и предлага стратиграфия на приписката, в която разграничава три отделни пласта, съдържащи три записа от различни епохи ‒ оригиналния колофон на монах Пахомий; допълнение към него от 1392 г., споменаващо прехвърлянето на книгата в земите отвъд р. Дунав; и информация от 1635 г. за „подновяването“ на кодекса от епископ Павел. В началото на XVII в. вероятно последният лист, съдържащ първите две бележки, вече е бил подвижен и те са били преписани на задната корица заедно с добавката за реставрацията на книгата (Яцимирский 1898: 145‒146). Куйо Куев коригира времето на възникването на сборника – според него преди 1331 г., като се позовава на използваната в първата част на приписката титулатура, където Иван Александър е споменат като ловешки деспот, а бъдещият търновски патриарх Симеон (ок. 1341‒1348) ‒ като архиепископ (Куев 1979: 182‒185; вж. също Бележки 1: 170). Макар приписката да не дава ясни индикации за това, Куев предполага, че съставът на сборника в този му вид се оформя или под личното покровителство, или поне с изричното благоволение на Иван Александър, понеже в периферно и малко културно средище като Ловеч „книжовните прояви едва ли могат да останат извън погледа на местния владетел“ (Куев 1971: 80). След провъзгласяването на Иван Александър за цар през 1331 г. сборникът, използван предимно за домашно четене, вероятно е пренесен в столицата Търново, където става част от царската библиотека. Към края на XIV в., може би заедно с други царски ръкописи, той напуска пределите на България и между 1392 г. и 80-те години на ХIХ в. се намира в манастира Нямц в Молдова. През 1896 г. книгата става притежание на А. И. Яцимирски (Куев 1971, 1979).

Едва в последните години на основата на детайлен анализ на водните знаци и писмото на ръкопис Яцимир. 44 датирането му преди средата на XIV в. е окончателно отхвърлено и е доказано, че той не може да е написан по-рано от 90-те години на четиринадесетото столетие (Сергеев 2016: 30; Сергеев 2017: 134‒142; вж. също Турилов 2009: 336; Велинова 2013: 92; Pelin 2017: 31‒33). Наред с това, Вася Велинова обръща внимание и на факта, че сегашната му корица (върху която е цитираната приписка) е по-малка от основното книжно тяло, т.е. вероятно е взета от друг кодекс. Това заключение обаче не изключва възможността приписката на монах Пахомий да е копирана от евентуалния протограф на сборника.

Ловчанският сборник (Яцимир. 44) е малък по размер ‒ 21х12,5 см, обема 183 л. хартия, изписан е с полуустав от един книжовник, правописът е среднобългарски, а украсата – киноварни заглавия и инициали, е скромна. От първите два листа са оцелели само парчета, краят на ръкописа също липсва. Много листове са разместени. Съставът му е разнороден. Четивата, които имат паралел в Поп-Филиповия сборник, са преписани едно след друго (л. 72б‒95): Сказание от книгите (за момичето, погубено от майка си, която не изпълнила обещанието си да посвети дъщеря си на Бога, а изпратила в манастир друго момиче) и За въздвижението в чест на св. Богородица (разказ за евреина, спасен от буря, понеже почел св. Богородица и приел православието), няколко извадки от т. нар. Книга за вярата (Изложение за православната вяра, приписвано на Йоан Философ; началото на Историческата палея; Слово за сътворението на Епифаний Кипърски; ексцерпт от Шестоднева на Севериан Гавалски) и Откровение на Псевдо-Методий Патарски. Освен тях в Ловчанския сборник са включени още: Житие на св. Паисий Велики от Йоан Колов; Слово много полезно от Макарий Велики; извлечения от Скитския патерик и други патерици; извадка от Житието на св. Бенедикт; Житие на св. Никита; Житие на св. Марк Атински; извлечение от Номоканона; патерични разкази (вж. Патерици); апокрифа Деяния на нашия Господ Исус Христос (Томино евангелие); части от Гръмник и Коледник (вж. Гадателни книги; Коледник от ХVІ в.) (опис у Сергеев 2017: 134-143; вж. също Радченко 1898: 21‒27; Яцимирский 1898: 146‒150; Велинова 2013: 92‒93; Repertorium). Според А. Г. Сергеев и В. Велинова патеричните разкази и поучения, сега поместени като две отделни групи, първоначално са били обединени и са представлявали цялостен блок. В. Велинова смята, че дошлият до нас ръкопис Яцимир. 44, макар да възпроизвежда доста точно части от владетелски флорилегий, най-вероятно е компилиран в манастирска среда и е бил предназначен за манастирско четене. Присъствието на монашески съчинения в състава на владетелските флорилегии обаче не е изключение (вж. Монашеската литература като четиво за миряни; Монашески съчинения във владетелските флорилегии).

Повечето изследователи са единодушни, че между Ловчанския и Поп-Филиповия сборник на цар Иван Александър съществува връзка, но интерпретациите по въпроса каква точно е тя съществено се разминават. Засега остава неясно дали двата ръкописа са генетично свързани или общите за тях текстове възхождат към един и същи протограф.

 • Бележки 1: Христова, Б, Д. Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници Х‒ХVІІІ век. Т. 1: Х‒ХV век. София, 2003, с. 56, 111‒112, 170, № 77.
 • Велинова 2013: Велинова, В. Среднобългарският превод на Хрониката на Константин Манасий и неговият литературен контекст. София, 2013, 91‒95.
 • Дуйчев 1944: Дуйчев, Ив. Стара българска книжнина. Т. 2. Книжовни и исторически паметници от Второто българско царство. София, 68‒69, 358.
 • Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела Библиотеки Академии наук. Вып. 2. Москва‒Ленинград, 1958, 101‒105.
 • Куев 1971: Куев, К. Съдбата на Ловчанския сборник, писан преди 1331 г. ‒ В: Търновска книжовна школа 1371‒1971. Международен симпозиум, Велико Търново, 11‒14 октомври 1971. София, 1974, 79‒88.
 • Куев 1979: Куев, К. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. София, 1979, 182‒185.
 • Николова 1980: Николова, С. Патеричните разкази в българската средновековна литература. София, 1980, 42‒43.
 • Паскаль 2019: Паскаль, А. Д. Вопросы происхождения древнейших кириллических рукописей, найденных на территории Румынии, в современной румынской историографии. – В: Славянское и балканское языкознание. Вып. 17. Палеославистика 2. Москва, 2019, 234‒259, (с. 247, № 19).
 • Радченко 1898: Радченко, К. Ф. Отчет магистранта К. Ф. Радченко о занятиях рукописями в библиотеках и других ученых учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга в течение сентября и октября 1896 года. Киев, 1898, 20‒27.
 • Сергеев 2016: Сергеев, А. Г. Водяные знаки в Описании славянских рукописей БАН XIV–XV веков. – Петербургская библиотечная школа, 3 (55), 2016, 30‒32.
 • Сергеев 2017: Сергеев, А. Г. Описание бумажных рукописей XIV века Библиотеки Российской академии наук. Санкт-Петербург, 2017, 134‒143, ил. 30, 31, 32.
 • Трифонов 1930: Трифонов, Ю. Деспот Иван Александър и положението на България след Велбуждката битка. – Списание на БАН, 43, 1930, 21, с. 66.
 • Турилов 2009: Турилов, А. А. Старые заблуждения и новые „блохи“: [Рец. на кн.:] Христова Б., Караджова Д., Узунова Е. Бележки на български книжовници X–XVIII век. – Вестник церковной истории, 13‒14, 2009, 321‒361 (с. 336).
 • Яцимирский 1898: Яцимирский, А. И. Из славянских рукописей. Тексты и заметки. Москва, 1898, 144‒151.
 • Pelin 2017: Pelin, V. Manuscrise româneşti din secolele XIII–XIX în colecţii străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia). Catalog. Chișinău, 2017.
 • Repertorium: Repertorium of Old Bulgarian literature and letters, 13.04.2021.
 • Turdeanu 1947: Turdeanu, É. La littérature bulgare du XIVe siècle et sa diffusion dans les pays roumains. Paris 1947, p. 17.
Ловчански сборник (БРАН, Яцимир. 44), л. 52.

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.
С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

КОНТАКТИ

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА
Българска академия на науките

бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17
София 1113
България

Тел.: 02 971 70 56
Факс: 02 971 70 56
Имейл: director@ilit.bas.bg